Podmíky zveřejnění inzerátu jsou u nás velmi jednoduché:

Vložení prvního inzerátu

  • je zdarma
  • platnost 40 dnů

Vložení druhého a každého dalšího inzerátu

  • cena za kažý další inzerát je 79 Kč, platba se provádí sms
  • platnost dalších inzerátů je 40 dnů

Topování inzerátu

  • posun inzerátu na první pozici ve výpisu inzerátů (topování) je proveden zaplacením 50 Kč pomocí SMS.
  • topováním inzerátu se jeho platnost prodlouží opět na dalších 40 dnů

Všeobecné obchodní podmínky serveru sex-seznamka.com

I. Vymezení pojmů

Server

Serverem se rozumí webová stránka sex-seznamka.com, dostupná na internetové adrese (URL): http://www.sex-seznamka.com (dále jen „Server“).

Uživatel Serveru: Návštěvník

Uživatelem „Návštěvníkem” Serveru (dále jen “Návštěvník”) je osoba starší 18-ti let, která dobrovolně souhlasí s VOP před zahájením využívání služeb Serveru. Návštěvník vyhledává a zobrazuje informace uložené na Serveru pomocí osobního počítače, tabletu a mobilního telefonu.

Uživatel Serveru: Inzerent

Uživatelem „Inzerentem” využívajícím služeb Serveru (dále jen “Inzerent”) je soukromá osoba starší 18-ti let nebo podnik (agentura, klub, apod.) reprezentovaný fyzickou či právnickou osobou, která dobrovolně souhlasí s VOP před zahájením využíván služeb Serveru. Inzerent vkládá na Server informace v textové a obrazové podobě za účelem propagace své osoby a svých služeb nebo za účelem propagace třetích osob a podniků, případně jejich služeb, pokud je k tomuto Inzerent třetími stranami zmocněn. Inzerent využívající placené služby Serveru uvádí v Profilu (viz.níže) údaje potřebné pro fakturaci.

Registrace

Registraci na Serveru provádí Inzerent, rozumí se jí vložení informací souvisejících s prezentací Inzerenta a dále vložení údajů nutných pro fakturaci zpoplatněných služeb Serveru Inzerentovi. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Inzerentem, a to na dobu neurčitou. Informace uvedené Inzerentem při registraci podléhá právnímu řádu České republiky.

Profil

Registrací Uživatele na Serveru vzniká Uživatelský profil (dále jen „Profil“). Pomocí funkcí v Profilu může Uživatel zahájit inzerci a spravovat zveřejňované informace o své osobě/podniku na Serveru.

Inzerát a VIP inzerát

Inzerát je základní veřejnou prezentací Inzerenta na Serveru, obsahuje Informace vložené Inzerentem.

VIP Inzerát je účinnější verzí Inzerátu na Serveru, je zobrazen na ploše, která zajišťuje výrazně vyšší počet shlédnutí VIP inzerátu Návštěvníky Serveru.

Inzeráty a VIP inzeráty (dále jen „Inzeráty“) může Inzerent dále spravovat/upravovat ve svém Profilu.

Inzerent může zveřejnit libovolný počet Inzerátů. Období pro zobrazování inzerátů volí Inzerent při zadávání Inzerátů na Server. Platba za zveřejnění Inzerátů probíhá pomocí SMS plateb nebo platbou ze Zálohového účtu (viz. níže).

Zálohový účet, Kredit

Zálohový účet slouží k placení určitých inzertních služeb a jejich prodlužování. Dostupný finanční obnos na Zálohovém účtu se nazývá Kredit. Kredit je možné navýšit bezhotovostním bankovním převodem na účet Provozovatele na základě zálohové faktury vygenerované Serverem.

II. Služby Serveru

V rámci provozu Serveru poskytuje Provozovatel online (= internetové) služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server (nebo vyhledávat a zobrazovat na Serveru) textové a obrazové informace.

Server představuje online (=internetovou) platformu pro zajištění veřejně dostupné inzerce a prezentace Inzerentů s cílem zprostředkování vztahu nabídky a poptávky mezi Návštěvníky a Inzerenty, a to zejména v oblasti seznámení osob. Některé služby Serveru mohou být Inzerentům zpoplatněny dle platného Ceníku.

Služby serveru umožňují zobrazovat, tisknout, mazat a jinak pracovat s textovými a obrazovými informacemi zveřejněnými na Serveru. Server je využíván Návštěvníky a Inzerenty. Tyto všeobecné obchodní podmínky Serveru upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživateli Serveru a dále mezi jednotlivými Uživateli (Návštěvníky a Inzerenty).

III. Práva a povinnosti Uživatelů

Uživatel Serveru souhlasí s následujícími pravidly

Uživatel si je vědom toho, že vstupuje na www stránky obsahující sexuálně explicitní a erotické materiály.

Uživatel si je vědom toho, že Server ani Provozovatel není agenturou nebo podnikem zajišťující jakékoli eskortní, erotické ani jiné služby na Serveru inzerovaných.

Veškerý obsah Serveru je vytvářen osobami s pověřením podniků, organizací nebo soukromými osobami.

Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za obsah, cenu, kvalitu ani aktuální dostupnost inzerovaných služeb.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a pravdivost informací zveřejněných jednotlivými inzerenty a to ani v případě, že byl Provozovatel předem upozorněn na případnou chybu v těchto informacích.

Uživatel bude vždy jednat tak, aby k obsahu Serveru nezískala přístup osoba nezpůsobilá či nezletilá.

Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody (včetně a bez omezení škody ze ztrát na zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakékoliv finanční ztráty), i když škody vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití služeb osob nebo podniků nabízených prostřednictvím Serveru, a to i v případě, že je Server označený jako možný původce těchto škod a jeho Provozovatel byl předem upozorněn na možnost vzniku těchto škod.

Veškeré obrazové, textové materiály a databáze kontaktů na Serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí či hromadného získávání obsahu ze Serveru bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno.

Uživatel Server nevyužívá v zemích, které zakazují zobrazování erotických a sexuálních materiálů.

Uživatel se v případě využití nabídky a služeb Inzerentů zavazuje k dodržování všech platných zákonů České Republiky, zejména, ale ne výhradně, ve vztahu ke zde prezentovaným podnikům a soukromým osobám.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné občanskoprávní spory či trestní odpovědnost, které mohou vzniknout na základě vztahu mezi Návštěvníkem, Inzerentem a inzerovaným subjektem (podnik, soukromá osoba), jehož nabídka je součástí Serveru a nad kterými nemá Provozovatel žádnou kontrolu.

Uživatel nevyužije Server za účelem poškození Inzerentů, Návštěvníků nebo třetích osob a podniků

Uživatel si je vědom toho, že porušením VOP se vystavuje riziku občanskoprávních sporů i trestněprávního stíhání.

Návštěvník se zavazuje k dodržování následujících pravidel pro využívání služeb Serveru:

Návštěvník je osoba starší 18-ti let.

Návštěvník Serveru vyhledává, zobrazuje a využívá informace zadané na Serveru pouze pro vlastní potřebu.

Návštěvník Serveru neposkytne informace zjištěné na Serveru bez písemného souhlasu Provozovatele třetím stranám.

Inzerent se zavazuje k dodržování následujících pravidel pro využívání služeb Serveru:

Inzerent v rámci využívání Serveru uvádí pravdivé informace a v plné míře za informace zveřejněné na Serveru odpovídá.

Inzerent je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů nebo katalogový zápis na Serveru na základě Registrace.

Inzerent uvede při Registraci na Serveru informace, které slouží zejména k identifikaci Inzerenta, ke kontaktu Inzerenta s Provozovatelem a ke kontaktu Inzerenta s Návštěvníky Serveru.

Inzerent na Serveru nezveřejní informace (textové a obrazové) o jiné osobě nebo podniku bez doložitelného souhlasu dotčené osoby/podniku s tímto záměrem Inzerenta

Inzerent je povinen uhradit poplatky za využívání služeb Serveru dle platného Ceníku

Inzerent výslovně prohlašuje, že disponuje všemi potřebnými právy k užívání ochranných známek a dále autorskými právy k veškerým obrazovým a textovým materiálům použitých v Inzerátech.

Zveřejněné Inzeráty nesmí být ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 40/1995 Sb. v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví, nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, a dále nesmí napadat politické přesvědčení.

Inzerent prohlašuje, že všechny osoby uváděné v inzerátech jsou starší osmnácti let.

Inzerent je povinen na žádost Provozovatele prokázat svoji totožnost a své oprávnění jednat za třetí osoby a podniky.

Inzerent se zavazuje, že nahradí Provozovateli případnou škodu vzniklou uveřejněním Inzerátu v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje:

Provozovatel si vyhrazuje: